Principală » Comunicare » 23.09.22 Agenția Navală a Republicii Moldova anunță desfășurarea licitaţiei „cu strigare” cu privire la comercializarea a 5 unităţi de transport

23.09.22 Agenția Navală a Republicii Moldova anunță desfășurarea licitaţiei „cu strigare” cu privire la comercializarea a 5 unităţi de transport

Agenția Navală a Republicii Moldova anunță desfășurarea licitaţiei „cu strigare” cu privire la comercializarea a 5 unităţi de transport, după cum urmează:

Nr. d/o Marca și modelul autoturismului Anul fabricării Putere motor (c.p.) Tip cutie Culoare Tip motor Parcurs (km) Preț de vânzare (lei)

Nr. d/o Marca și modelul autoturismului Anul fabricării Putere motor (c.p.) Tip cutie Culoare Tip motor Parcurs (km) Preț de vânzare (lei)

Licitaţia „cu strigare” se va desfăşura în 12.10.2019, ora 14.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Șoseaua Hîncești, 53, et. 5, bir. 509.

Familiarizarea cu bunurile expuse la licitaţie şi preluarea cererilor pentru participare va avea loc în perioada zilelor 06-07 octombrie 2022, în intervalul orelor 9:00 – 16:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Șoseaua Hîncești, 53, et. 5, bir. 501/512.

Înregistrarea prezenței participanților la licitație se va efectua cu 60 de minute înainte de începerea licitației.

Doritorii de a participa la licitaţia „cu strigare” sunt obligaţi de a întreprinde următoarele acțiuni:

  1. Să achite taxa de participare la licitaţia „cu strigare”, în mărime de – 600 lei pentru persoane fizice şi 1200 lei pentru persoane juridice, pe contul: cod fiscal:1018601000124, IBAN: MD95TRPAAA142310A16342AC, TREZMD2X, MF – TR Chișinău – Bugetul de Stat, Agenția Navală a Republicii Moldova;
  2. Să achite acontul în mărime de 10% din valoarea fiecărui bun (lot), pentru care se va solicita participarea la licitaţia „cu strigare”, pe următorul cont: cod fiscal: 1018601000124, IBAN: MD95TRPAAA142310A16342AC, TREZMD2X, MF – TR Chișinău – Bugetul de Stat, Agenția Navală a Republicii Moldova;

NOTĂ: la efectuarea plăţilor este necesar distinct, exact şi amplu de comunicat şi completat informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti (numele, prenumele, cod personal).

  1. Să prezinte la data de 10 octombrie 2022, în intervalul orelor 09:00 – 16:00, la adresa: mun. Chişinău, str. Șoseaua Hîncești, 53, et. 5, bir. 501, următoarele documente:

– cererea de participare la licitaţie (eliberată în ziua familiarizării cu loturile expuse pentru licitaţie);
– documentul de plată, care confirmă:
a) depunerea acontului/aconturilor;
b) achitarea taxei de participare la licitaţia „cu strigare”, la contul sus-indicat;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al unităților de drept; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului (de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru unitatea de transport expusă la licitaţia „cu strigare”, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei „cu strigare”, contractele de vânzare-cumpărare, actele de predare-primire), şi anume:

a) procura autentificată notarial;
b) hotărârea organului de decizie al persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datelor de identificare şi împuternicirilor acesteia.

Informaţii suplimentare despre licitaţie pot fi obţinute la tel.: 022-731-396.