Principală » 14.11.2022 Anunț concurs Inspector principal Direcția juridică, relații internaționale, controlul statului-port/statului-pavilion (temporar vacantă)

14.11.2022 Anunț concurs Inspector principal Direcția juridică, relații internaționale, controlul statului-port/statului-pavilion (temporar vacantă)

APROB:

Igor ZAHARIA, director al
Agenției Navale a Republicii Moldova
14 noiembrie 2022

A N U N Ț
cu privire la condițiile de desfășurare a concursului
pentru ocuparea funcției temporar vacante
în cadrul Agenției Navale a Republicii Moldova

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Agenția Navală a Republicii Moldova anunță concursul pentru următoarea funcție vacante:
Direcția juridică, relații internaționale, controlul statului-port/statului-pavilion

 1. Inspector principal – 1 unitate (funcție temporar vacantă- pînă 30.09.2023)
  Informația necesară:
  Denumirea autorității publice: Agenția Navală a Republicii Moldova
  Sediul autorității: mun. Chișinău, șos. Hîncești, nr. 53, etajul 5
  Direcția juridică, relații internaționale, controlul statului-port/statului-pavilion.
  Funcția publică – inspector principal (funcție temporar vacantă – pînă 30.09.2023)
  Scopul general al funcției: Să asigure colaborarea cu organizațiile internaționale la care Republicii Moldova este parte, cu administrațiile maritime și fluviale ale altor state, și să prezinte Agenția Navală a Republicii Moldova în colaborarea internațională în domeniul transport naval.
  Sarcinile de bază:
  1) Dezvoltarea colaborării internaționale în domeniul transportului naval:
   Participarea la procesul de elaborare, negociere și promovare a acordurilor internaționale la nivel bilateral / multilateral în domeniul transportului naval;
   Participarea la procesul de elaborare și implementare a actelor normative pentru realizarea prevederilor tratatelor internaționale în domeniul transportului naval;
   Organizarea și coordonarea activităților ANRM în cadrul cooperării cu organizațiile internaționale din domeniu (IMO, CD, BSMoU ș.a.), și reprezentarea ANRM în cadrul organizațiilor menționate;
   Elaborarea documentelor informative și statistice la solicitarea organizațiilor vizate;
   Elaborarea procedurilor de implementare a recomandărilor organizațiilor internaționale din domeniul transportului naval;
  2) Participarea la realizarea misiunilor de inspecție și control ca Stat-Pavilion:
   Participă la efectuarea analizei și elaborarea statisticilor privind defecțiunile de competența RO și cele cu cod ISM identificate în cadrul misiunilor de inspecție și control ca Stat-Pavilion realizate;
   Menținerea relațiilor de colaborare cu autoritățile de reglementare externe, agențiile guvernamentale, proprietarii/armatorii/managerii navelor;
   Participarea la misiunile de evaluare a organizațiilor cu rol de inspecție și control al navelor de circulație maritimă și mixtă;
  3) Participarea la armonizarea actelor legislative/normative naționale la acquis-ul comunitar.
   Participarea la elaborarea proiectelor actelor legislative și normative, ordinelor şi dispozițiilor privind activitatea de control a statului de pavilion și statului-port;
   Participarea la examinarea proiectelor de acte normative parvenite de la alte autorități publice ori elaborate de Agenție;
   Emiterea recomandărilor pentru elaborarea procedurilor administrative și a proiectelor de acte normative de uz intern în cadrul Agenției, care să impună și să mențină măsuri pentru aplicarea și executarea eficientă a prevederilor Convențiilor IMO, precum și ale legislației naționale.
  Condițiile de participare la concurs:
   deține cetățenia Republicii Moldova;
   posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
   are capacitate deplină de exercițiu;
   nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
   este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sunt stabilite cerințe speciale de sănătate;
   are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
   în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a), b) și f) din Legea nr. 158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
   nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
   nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.
   nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
  Cerințe specifice:
  Studii: superioare, de licență sau echivalente, în domeniul relațiilor internaționale, drept, transporturi, administrare publică.
  Experiență: 2 ani de experiență profesională în domeniul cooperare internațională, drept, transporturi, administrare publică, experiența în serviciul public constituie un avantaj.
  Calificări profesionale necesare pentru realizarea funcției de inspector, obținute de la o instituție de învățământ superior în domeniul maritim sau de navigație, drept, transporturi, cooperare internațională, administrare publică.
  Cunoștințe:
   Cunoașterea legislației în domeniul transportului naval;
   Cunoașterea legislației în domeniul raporturilor juridice civile;
   Cunoașterea practicilor naționale și internaționale în domeniu;
   Cunoștințe în domeniul juridic și al administrării de stat;
   Cunoașterea limbii de stat, cunoașterea limbii engleze nivel B2. Cunoașterea altor limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
   Cunoștințe de operare la calculator Word, Excel, PowerPoint, Internet.
  Abilități: de lucru cu informația, analiză și sinteză, elaborare de politici, acte normative, soluționare a problemelor de complexitate înaltă, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, de exercitare autonomă a sarcinilor de serviciu.
  Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, respectarea interesului public, desfășurarea activităților în mod etic, liber de manifestări de corupție, respect pentru drepturile omului, nediscriminare și egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; inițiativă; perseverență; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru concurs la funcția din cadrul Direcției juridice, relații internaționale, controlul statului-port/statului-pavilion:
Acte normative în domeniul administrației publice
Constituția Republicii Moldova;
 Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova;
 Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație; Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 Hotărârea Guvernului nr. 442/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaționale.
Acte normative în domeniul de specialitate
 Legea nr. 599/1999 pentru aprobarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova;
 Legea nr. 53/2001 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția cu privire la Organizația Internațională Maritimă;
 Legea nr. 192/2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranței navigației maritime, adoptată la Roma la 10 martie 1988;
 Legea nr. 395/2006 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării și la Acordul referitor la aplicarea părții a XI-a a Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării;
 Legea nr. 176/2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova;
 Hotărârea Parlamentului nr. 1431/1997 pentru ratificarea Acordului european privind principalele căi navale interne de importanță internațională;
 Hotărârea Parlamentului nr. 86/1998 pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția despre regimul navigației pe Dunăre;
 Hotărârea Guvernului nr. 145/2003 despre aprobarea Acordului de colaborare între Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor al Republicii Moldova şi Registrul Maritim de Navigație al Rusiei;
 Hotărârea Guvernului nr. 1352/2005 pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind navigația pe căile navigabile interioare, semnat la București la 1 noiembrie 2005;
 Hotărârea Guvernului nr. 417/2006 pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind navigația pe căile navigabile interne, semnat la Kiev la 14 martie 2006;
 Hotărârea Guvernului nr. 576/2008 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere privind dezvoltarea rețelelor de transport maritim în regiunea Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră, semnat la Belgrad la 19 aprilie 2007;
 Hotărârea Guvernului nr. 706/2018 cu privire la crearea Agenției Navale a Republicii Moldova;
 Hotărârea Guvernului nr. 837/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Agenției Navale;
 Hotărârea Guvernului nr. 2/2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire la normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor de circulație maritimă și mixtă, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime și abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1608/2003 cu privire la recunoașterea societăților internaționale de clasificare a navelor;
 Hotărârea Guvernului nr. 414/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind respectarea obligațiilor statului de pavilion.
Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail „Dosarul de concurs”, care va include:
 formularul de participare (anexa >>>>click aici<<<<);
 copia buletinului de identitate;
 copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 documente ce atestă experiența de muncă;
 cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind absența antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 documentele care atestă prestarea voluntariatului, în cazul în care candidatul consideră necesar.
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații depun documentele personal, prin poștă sau e-mail (cu condiția că candidații vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este – 05 decembrie 2022, ora 17-00.

Adresa poștală a ANRM: MD-2028, mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53, etajul 5, bir. 511,

Persoana de contact: Școlnîi Angela, telefon: (022) 731396, e-mail: info@narm.md

Informația despre data și ora probei scrise și a interviului va fi plasată pe pagina web a Agenției Navale a Republicii Moldova www.narm.md, precum și va fi adusă la cunoștință fiecărui candidat admis la proba scrisă sau la interviu prin telefon sau mesaj electronic.
Comisia de concurs își rezervă dreptul de a respinge candidații care atestă lipsa reputației ireproșabile, precum și a altor condiții.