Principală » 07.12.2022 Anunț concurs – Inspector principal Secția înmatriculări nave și personal navigant, Registrul de Stat al navelor

07.12.2022 Anunț concurs – Inspector principal Secția înmatriculări nave și personal navigant, Registrul de Stat al navelor

A N U N Ț
cu privire la condițiile de desfășurare a concursului
pentru ocuparea funcției temporar vacante
în cadrul Agenției Navale a Republicii Moldova


În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Agenția Navală a Republicii Moldova anunță concursul pentru următoarea funcție vacante:
Secția înmatriculări nave și personal navigant, Registrul de stat al navelor

  1. Inspector principal – 1 unitate (funcție temporar vacantă- pînă 05.12.2024)

Informația necesară:
Denumirea autorității publice: Agenția Navală a Republicii Moldova
Sediul autorității: mun. Chișinău, șos. Hîncești, nr. 53, etajul 5
Secția înmatriculări nave și personal navigant, Registrul de stat al navelor

Funcția publică – inspector principal (funcție temporar vacantă – pînă 05.12.2024)
Scopul general al funcției: implementarea politicii statului în domeniul transportului naval și asigurarea respectării de către persoanele fizice și juridice a cadrului normativ în domeniul înregistrării navelor maritime, navelor mixte și navelor de tonaj mic, în Registrul de stat al navelor și Catalogul Naval, prin realizarea proceselor tehnice de înregistrare, evidență, arhivare și păstrare a documentelor.
Sarcinile de bază:
1) Înregistrarea navelor în Registrul de Stat al Navelor și Catalogul Naval.
2) Examinarea și controlul documentelor și certificatelor prezentate pentru înregistrare, inclusiv în baza de date electronică disponibilă.
3) Perfectarea actelor de înregistrare a navelor în Registrul de Stat al Navelor și Catalogul Naval.
4) Ținerea Registrului de Stat al Navelor și Catalogului Naval.
5) Efectuarea controlului privind respectarea de către companii, armatori și operatori de nave a legislației naționale și internaționale în domeniul transportului naval.
6) Elaborarea actelor normative în domeniul transportului naval.


Condițiile de participare la concurs:
 deține cetățenia Republicii Moldova;
 posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 are capacitate deplină de exercițiu;
 nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sunt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a), b) și f) din Legea nr. 158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.
 nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
Cerințe specifice:
Studii: superioare, de licență sau echivalente în drept, transporturi, administrație publică.
Experiență: 2 ani de experiență profesională în domeniul drept, transporturi, administrație publică, experiența în serviciul public constituie un avantaj.
Cunoștințe:
 Cunoașterea legislației în domeniul transportului naval;
 Cunoașterea legislației în domeniul raporturilor juridice civile;
 Cunoașterea practicilor naționale și internaționale în domeniu;
 Cunoștințe în domeniul juridic și al administrării de stat;
 Cunoașterea limbii de stat, cunoașterea limbii engleze nivel B2. Cunoașterea altor limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
 Cunoștințe de operare la calculator Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități: de lucru cu informația, analiză și sinteză, elaborare de normative, soluționare a problemelor de complexitate înaltă, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, de exercitare autonomă a sarcinilor de serviciu.

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, respectarea interesului public, desfășurarea activităților în mod etic, liber de manifestări de corupție, respect pentru drepturile omului, nediscriminare și egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; inițiativă; perseverență; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).
Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru concurs la funcția din cadrul Secției înmatriculări nave și personal navigant, Registrul de stat al navelor

Acte normative în domeniul administrației publice
 Constituția Republicii Moldova;
 Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;
 Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
Acte normative în domeniul de specialitate
 Legea nr. 599/1999 pentru aprobarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova;
 Legea nr. 176/2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova;
 Hotărârea Guvernului nr. 706/2018 cu privire la crearea Agenției Navale a Republicii Moldova;
 Hotărârea Guvernului nr. 855/2007 cu privire la aprobarea Regulilor de înregistrare a navelor maritime în Republica Moldova;
 Hotărârea Parlamentului nr. 1431/1997 pentru ratificarea Acordului european privind principalele căi navale interne de importanță internațională;
 Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;
 Legea nr. 71/2007 cu privire la registre;
 Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate;
 Ordinul DCDT nr.111 din 30.07.2004 cu privire la aprobarea actelor normative ce țin de activitatea Inspectoratului de stat pentru navele de tonaj mic.
 Hotărârea Guvernului nr. 2/2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire la normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor de circulație maritimă și mixtă, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime și abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1608/2003 cu privire la recunoașterea societăților internaționale de clasificare a navelor;
 Hotărârea Guvernului nr. 414/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind respectarea obligațiilor statului de pavilion.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail „Dosarul de concurs”, care va include:
 formularul de participare (anexa >>>>click aici<<<<);
 copia buletinului de identitate;
 copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 documente ce atestă experiența de muncă;
 cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind absența antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 documentele care atestă prestarea voluntariatului, în cazul în care candidatul consideră necesar.
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații depun documentele personal, prin poștă sau e-mail (cu condiția că candidații vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este – 30 decembrie 2022, ora 16-00.

Adresa poștală a ANRM: MD-2028, mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53, etajul 5, bir. 511,

Persoana de contact: Școlnîi Angela, telefon: (022) 731396, e-mail: info@narm.md

Informația despre data și ora probei scrise și a interviului va fi plasată pe pagina web a Agenției Navale a Republicii Moldova www.narm.md, precum și va fi adusă la cunoștință fiecărui candidat admis la proba scrisă sau la interviu prin telefon sau mesaj electronic.

Comisia de concurs își rezervă dreptul de a respinge candidații care atestă lipsa reputației ireproșabile, precum și a altor condiții.