Reprezentanții armatorilor navelor în port

Lista și datele de contact a Agenților portuari care reprezintă armatorii navelor ce efectuează escale în Complexul Portuar Giurgiulești 

1.      ALMIDICA ENERGY TRADE SRL – 068200383 almidica.info@gmail.com

2.      CONDALINE SRL – 060050095 info@condaline.md

3.      DANUBE AGRO SRL – 060033434info@danubeagro.com

4.      ICS DANUBE LOGISTICS SRL – 079702029port.agency@danlog.md

5.      INTERTRADE LOGISTICS SRL – 069012512agent.port@itl.md

6.      RIVER PORT SOLUTIONS SRL – 079427320 riverportmd@gmail.com

7.      RIVER LOGISTICS SRL – 068528112 riverlogistic2020agent@gmail.com


În activitatea sa Agenții portuari în calitate de reprezentanți ai armatorilor de nave maritime, navigație internă sau mixte în Complexul Portuar Giurgiulești se conduc de următoatele acte normative:

1. Legea Nr. 599 din 30.09.1999 pentru aprobarea Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova;

2. Legea Nr. 176 din 12.07.2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova; 

3. Hot. de Guv. Nr. 862 din 08.11.2023 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele aplicabile în scopul facilitării traficului maritim internațional; 

4. Hot. de Guv. Nr. 413 din 14.12.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea Sistemului de informare și monitorizare a traficului navelor maritime;

5.  Hot. de Guv. Nr. 546 din 12.11.2019 pentru aprobarea Condițiilor de amplasare, înființare, desființare și dotare tehnică a cheiurilor temporare și a construcțiilor aferente pe căile navigabile interne ale Republicii Moldova; 

6. Ordinul MIDR Nr. 67 din 26.04.2022 Cu privire la aprobarea Cerințelor minime pentru escală în porturile și cheiurile din Republica Moldova și Formularelor de notificare a sosirii și plecării din port/chei, a listei de echipaj, a listei de pasageri.

 

 

Legea Nr. 599 din 30.09.1999 pentru aprobarea Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova în Capitolul 5 – Agenturarea Maritimă prevede următoarele norme:

 

Articolul 121. Agenturarea navelor
(1) În portul maritim sau în afara lui activează, în calitate de reprezentanţi permanenţi ai armatorului, agenţi maritimi – persoane juridice, care se obligă, prin contract de agenturare maritimă, să acorde, contra unui comision de agenţie, servicii în domeniul navigaţiei comerciale.
(2) La încheierea unui contract în numele armatorului, agentul maritim poate acţiona şi în favoarea altei părţi contractante dacă aceasta l-a abilitat şi dacă armatorul este de acord.

Articolul 122. Atribuţiile şi obligaţiile agentului maritim
(1) Agentul maritim:
a) îndeplineşte formalităţi şi întreprinde acţiuni ce ţin de intrarea, aflarea în şi ieşirea din port a navei;
b) îl asistă pe comandant în diversele lui relaţii cu autorităţile portuare şi cu autoritatea administraţiei publice locale;
c) participă la organizarea aprovizionării, deservirii şi reparaţiei navei în port;
d) perfectează actele pentru navă şi pentru caric;
e) plăteşte, la dispoziţia armatorului şi a comandantului, taxele portuare;
f) încasează navlul şi alte plăţi ale drepturilor revendicate în reclamaţia armatorului;
g) procură caricuri pentru navă;
h) expediază mărfuri;
i) exercită alte funcţii.
(2) Agentul maritim este obligat:
a) să-şi desfăşoare activitatea în interesul armatorului şi/sau al unui alt mandant, potrivit uzului de agenturare maritimă;
b) să acţioneze în limita împuternicirilor sale;
c) să nu-şi delege funcţiile către o altă persoană (subagent), cu excepţia cazului în care a fost autorizat de către mandant;
d) să ţină evidenţa cheltuielilor.

Articolul 123. Obligaţiile armatorului şi/sau ale unui alt mandant
(1) Armatorul şi/sau un alt mandant este obligat:
a) să pună la dispoziţia agentului maritim sumele necesare îndeplinirii funcţiilor acestuia;
b) să compenseze agentului maritim orice cheltuială efectuată în numele şi cu consimţămîntul său;
c) să poarte răspundere pentru consecinţele oricărei acţiuni întreprinse de agentul maritim în limitele împuternicirilor lui.
(2) În cazul cînd mandantul limitează obişnuitele împuterniciri ale agentului maritim, orice tranzacţie încheiată de acesta din urmă cu un terţ, care se manifestă ca o persoană de bună-credinţă, este validă şi îl obligă pe mandant dacă terţul nu a fost la curent cu această limitare.

Articolul 124. Încetarea acţiunii contractului de agenturare maritimă
(1) Contractul de agenturare maritimă încheiat pe un anumit termen expiră la încheierea termenului.
(2) Contractul de agenturare maritimă încheiat pe un termen nedefinit poate fi denunţat. Partea denunţătoare urmează să notifice celeilalte părţi intenţia sa cel tîrziu cu 3 luni înainte de data denunţării.

Hot. de Guv. Nr. 862 din 08.11.2023 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele aplicabile în scopul facilitării traficului maritim international preve următoarele:

agent maritim partea care reprezintă proprietarul navei și/sau navlositorul (mandantul) în port. Dacă a fost instruit astfel, agentul maritim poartă răspundere față de mandant pentru organizarea, împreună cu portul, a unei dane, a tuturor serviciilor portuare și de gospodărie relevante, cu respectarea cerințelor comandantului și ale echipajului, pentru perfectarea autorizațiilor pentru navă din partea portului și a altor autorități (inclusiv perfectarea și depunerea documentației corespunzătoare), precum și pentru eliberarea și recepționarea mărfii din numele mandantului.


Ptc. 8. Comandantul, proprietarul navei sau o altă persoană împuternicită de aceștia sunt obligați să transmită autorităților competente formularele prevăzute în punctul 10, pentru verificare:
   1) cu 24 de ore înaintea de sosire în port;
   2) cel târziu în momentul când nava părăsește portul anterior, dacă durata voiajului este mai mică de 24 de ore;
   3) dacă portul de escală nu este cunoscut sau este schimbat în timpul voiajului, imediat ce acesta este cunoscut.
9. Autoritățile competente nu solicită, pentru a fi reținute la sosirea sau la plecarea navelor, alte formulare decât cele care sunt vizate în prezenta secțiune.
10. Formularele vizate sunt:
   1) declarația generală;
   2) declarația de marfă;
   3) declarația privind proviziile navei;
   4) declarația privind efectele echipajului;
   5) lista de echipaj;
   6) lista de pasageri;
   7) manifestul privind mărfurile periculoase;
   8) documentul solicitat în conformitate cu Convenția poștală universală pentru poștă;
   9) declarația maritimă de sănătate;
   10) informații de securitate;
   11) informații electronice prealabile privind încărcătura în scopul evaluării riscurilor vamale;
   12) formularul de notificare prealabilă pentru livrarea deșeurilor către facilitățile de recepție portuară, atunci când este comunicat OMI.

    36. La sosirea unei nave în port, se prezintă următoarele informații:
1) 5 exemplare de declarații generale, dintre care:
   a) 1 exemplar Agenției Navale;
   b) 1 exemplar Poliției de Frontieră;
   c) 1 exemplar Serviciului Vamal;
   d) 1 exemplar Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
   e) 1 exemplar Agenției Naționale pentru Sănătate Publică;
2) 3 exemplare de declarații de marfă, dintre care:
   a) 1 exemplar Serviciului Vamal;
   b) 1 exemplar Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
   c) 1 exemplar Agenției de Mediu;
3) 4 exemplare de declarații privind proviziile navei, dintre care:
   a) 1 exemplar Agenției Navale;
   b) 1 exemplar Poliției de Frontieră;
   c) 1 exemplar Serviciului Vamal;
   d) 1 exemplar Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
4) 2 exemplare de declarații privind efectele echipajului, dintre care:
   a) 1 exemplar Poliției de Frontieră;
   b) 1 exemplar Serviciului Vamal;
5) 4 exemplare ale listei de echipaj, dintre care:
   a) 1 exemplar Agenției Navale;
   b) 1 exemplar Poliției de Frontieră;
   c) 1 exemplar Serviciului Vamal;
   d) 1 exemplar Agenției Naționale pentru Sănătate Publică;
6) 3 exemplare ale listei de pasageri, dintre care:
   a) 1 exemplar Poliției de Frontieră;
   b) 1 exemplar Serviciului Vamal;
   c) 1 exemplar Agenției Naționale pentru Sănătate Publică;
7) 2 exemplare ale manifestului privind mărfurile periculoase, dintre care:
   a) 1 exemplar Agenției Navale;
   b) 1 exemplar Agenției de Mediu;
8) 1 exemplar de declarație maritimă de sănătate Agenției Naționale pentru Sănătate Publică;
9) 2 exemplare ale informației de securitate, dintre care:
   a) 1 exemplar Poliției de Frontieră;
   b) 1 exemplar Agenției Navale;
10) 2 exemplare de notificare pentru livrarea deșeurilor către facilitățile de recepție portuară, atunci când este comunicat OMI, dintre care:
   a) 1 exemplar Agenției Navale;
   b) 1 exemplar Agenției de Mediu.
37. La plecarea unei nave din port, se raportează următoarele informații conform formularelor:
1) 5 exemplare de declarații generale, dintre care:
   a) 1 exemplar Agenției Navale;
   b) 1 exemplar Poliției de Frontieră;
   c) 1 exemplar Serviciului Vamal;
   d) 1 exemplar Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
   e) 1 exemplar Agenției Naționale pentru Sănătate Publică;
2) 3 exemplare de declarație de marfă, dintre care:
   a) 1 exemplar Serviciului Vamal;
   b) 1 exemplar Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
   c) 1 exemplar Agenției de Mediu;
3) 3 exemplare de declarații privind proviziile navei, dintre care:
   a) 1 exemplar Agenției Navale;
   b) 1 exemplar Serviciului Vamal;
   c) 1 exemplar Poliției de Frontieră;
4) 2 exemplare ale listei de echipaj, dintre care:
   a) 1 exemplar Agenției Navale;
   b) 1 exemplar Poliției de Frontieră;
5) 2 exemplare ale listei de pasageri, dintre care:
   a) 1 exemplar Poliției de Frontieră;
   b) 1 exemplar Serviciului Vamal;
6) 2 exemplare ale manifestului privind mărfurile periculoase, dintre care:
   a) 1 exemplar Agenției Navale;
   b) 1 exemplar Agenției de Mediu.
38. La plecarea navei din port, nu se solicită o nouă declarația de marfă cu privire la marfa care a fost declarată la sosirea în portul respectiv și care a rămas la bord.
39. În cazul în care autoritățile competente solicită informații cu privire la echipajul unei nave la plecarea acesteia din port, una din copiile listei de echipaj, prezentate la sosirea în port, este acceptată la plecare, cu condiția ca aceasta să fie semnată din nou de către comandant sau de către un funcționar al navei desemnat de către acesta și să fie aduse toate modificările cu privire la numărul și la componența echipajului la momentul plecării navei sau să se precizeze faptul că nu a intervenit nicio modificare de acest fel pe durata staționării navei în port.