Reprezentanții armatorilor la înregistrarea navelor

Lista și datele de contact a reprezentanților armatorilor de nave maritime, navigație interioară și mixte în procesul de înregistrare / sau înregistrate sub pavilionul Republicii Moldova

  1. ACOMARTRANS SRL – 069994222 acomartrans@gmail.com
  2. Cabinetul avocatului LEONID KARAGHEAUR – 079427320 office@avocatlk.md
  3. DAGNA SRL – 068655557 – dagnasrl@gmail.com
  4. GEOSHIP SRL – 069155778 – geoshipcompany@gmail.com
  5. GP MANAGEMENT SRL – 069998919 gpmanagementmoldova@gmail.com
  6. MARINE ENGINEERING SRL – 078395555 autovalmd@gmail.com
  7. VLANTA INTER SRL – 079683757 vlantainter65@gmail.com
 
 

Hot. de Guv. Nr. 1035 din 21-12-2023 сu privire la aprobarea Regulilor de înregistrare de stat a navelor în Republica Moldova prevede următoarele:

reprezentant al armatorului rezident al Republicii Moldova, împuternicit în modul corespunzător să acționeze în numele și în interesele proprietarului navei sau armatorului și să răspundă, în limitele împuternicirilor, la toate reclamațiile proprietarului navei sau pretențiile înaintate armatorului în numele lui, care în activitatea sa conlucrează cu administrația maritimă a Republicii Moldova în aspectele ce țin de colectarea informației despre navă, proprietarul acesteia, zona de exploatare a navei, precum și în scopul organizării îndeplinirii de către Agenția Navală a Republicii Moldova a funcțiilor statului pavilion.

15. În cazul în care armatorul nu este rezident al Republicii Moldova, acesta asigură, până la înscrierea navei în RSN, prezența reprezentantului armatorului, specificat la pct. 5. Reprezentantul armatorului consultă armatorii, organizează examinarea navei de către inspectorul numit de statul pavilion, asigură legătura dintre armator și deținătorul registrului.

21. Tipurile de înregistrare a navelor sunt:
1) înregistrarea permanentă care permite exploatarea navei sub pavilionul Republicii Moldova;
2) înregistrarea provizorie:
a) pentru trecerea navei pe o perioadă determinată sub pavilionul Republicii Moldova conform contractului de închiriere a navei nude în condiții de bareboat/leasing;
3) înregistrarea navelor de navigație internă în construcție.
22. Procesul de înregistrare a navei este precedat de prezentarea unui chestionar completat conform anexei nr. 1, însoțit de actele în funcție de tipul de înregistrare, care conține informații generale referitoare la navă, proprietar, operator și servește drept temei pentru luarea deciziei referitoare la demararea procesului de înregistrare, în baza informației obținute în cadrul verificărilor ce țin de restricțiile internaționale, a istoricului exploatării navei și a cerințelor tehnice internaționale și naționale.
23. Înregistrarea permanentă a navei se realizează în două etape:
1) înregistrarea, cu eliberarea certificatului provizoriu de naționalitate a navei conform anexei nr. 2, pe un termen ce nu excedă 6 luni calendaristice, care are drept scop radierea navei din RSN precedent, prezentarea documentelor necesare în original și examinarea de către Agenție și/sau organizația recunoscută a corespunderii navei prevederilor convențiilor internaționale din domeniu, cu prezentarea următoarelor documente:
a) cererea de înregistrare a navei, depusă de proprietarul/armatorul și/sau reprezentantul acestuia. În cazul prezentării cererii de către reprezentant, acesta prezintă împuternicirea pentru reprezentarea intereselor armatorului în original și copiile documentelor ce confirmă identitatea reprezentantului proprietarului navei sau armatorului;
b) copia actului de identitate a proprietarului navei (în cazul în care proprietarul este persoană fizică);
c) extrasul din registrul de înregistrare a armatorului care include adresa juridică, informația despre administratori/acționari/fondatori și/sau certificatul de înregistrare de stat a armatorului – subiect al activității de întreprinzător, în original sau copie legalizată;
d) copiile actelor de identitate ale administratorului companiei – armator și/sau a persoanei împuternicite pentru reprezentare/semnare în numele acestuia;
e) documentul care dovedește dreptul de proprietate asupra navei (contractul de vânzare-cumpărare, de donație, certificatul de construcție a navei, certificatul de moștenire, hotărârea instanței de judecată definitivă și irevocabilă), în original și copie legalizată;
f) chestionarul completat pentru înregistrarea navei, conform anexei nr. 1, în original;
g) copia certificatului de bună stare de navigabilitate a navei;
h) copia certificatului de pasageri (pentru navele de pasageri);
i) copia certificatului de clasă;
j) copia certificatului de tonaj sau a documentului ce-l substituie;
k) copia certificatului de bord liber;
l) copiile certificatelor convenționale în vigoare, eliberate de pavilionul precedent sau de către o organizație recunoscută (pentru navele maritime), inclusiv copia certificatului de conformitate (pentru navele specializate);
m) copia certificatului navei de navigație interioară care atestă cerințele tehnice;
n) copia poliței de asigurare, cu menționarea asigurării responsabilității pentru pagubele provocate prin poluarea cu petrol, în conformitate cu prevederile Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi din 1992 (pentru navele care transportă ca marfă 2000 sau mai mult tone de petrol în vrac), adoptată la Londra la 27 noiembrie 1992;
o) copiile certificatelor din Registrul de evidență continuă a istoriei navei;
p) extrasul din RSN eliberat de pavilionul precedent privind lipsa grevărilor și sechestrelor asupra navei în cazul în care certificatul de radiere nu este emis de pavilionul precedent;
q) documentul ce confirmă acordul administrației pavilionului precedent în original, proprietarului navei și al creditorului gajist vizând gajul înregistrat al navei sau altă grevare înregistrată a navei de acest gen pentru trecerea navei sub pavilionul Republicii Moldova și copia contractului de gaj;
r) copia de pe confirmarea acceptării din partea societății de clasificare privind luarea în evidență;
s) raportul examinării navei de către Agenție, conform pct. 19 subpct. 3), privind constatarea bunei stări de navigabilitate și a conformității prevederilor convențiilor internaționale;
t) confirmarea achitării plăților de înregistrare;
u) fotografia navei – lateral și din pupa;
v) actele vamale stabilite de Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000;
2) înregistrarea permanentă pentru eliberarea certificatului de naționalitate a navei, conform anexei nr. 3, precedată de prezentarea următoarelor documente:
a) certificatul de radiere în original, eliberat de organul competent al înregistrării anterioare;
b) copia certificatului din Registrul de evidență continuă a istoriei navei, cu indicarea datei de radiere;
c) copiile certificatelor și poliței indicate la subpct.1) lit. h)-n), eliberate de Agenție și/sau de organizația recunoscută, în conformitate cu procedurile aprobate de Guvern;
d) certificatul de înregistrare notarială a gajului în original, copia contractului de gaj (şi alte grevări);
e) confirmarea achitării plăților pentru înregistrarea gajului (dacă se aplică);
f) fotografia navei – lateral și din pupa, cu inscripția denumirii navei și a portului de înregistrare;
g) copia raportului de examinare a navei de către Agenție și/sau de organizația recunoscută privind constatarea bunei stări de navigabilitate și conformității prevederilor convențiilor internaționale;
h) confirmarea achitării plăților de eliberare a certificatului de naționalitate.
24. Certificatul de naționalitate a navei se eliberează pe un termen de un an. La eliberarea certificatului de naționalitate a navei, conform pct. 23 subpct. 2), certificatul se eliberează pe termenul excedent datei de înregistrare a navei și termenului de valabilitate a certificatului provizoriu de naționalitate a navei. La expirarea certificatului de naționalitate a navei, armatorul achită plata de confirmare anuală, conform Nomenclatorului serviciilor prestate de Agenție şi tarifele acestora, aprobat de Guvern, și procedurii de confirmare anuală pentru eliberarea certificatului de naționalitate.