Principală » 26.09.22 Anunț concurs – Inspector principal, Direcția siguranța navigației, dirijarea traficului și pilotarea

26.09.22 Anunț concurs – Inspector principal, Direcția siguranța navigației, dirijarea traficului și pilotarea

APROB:

_______________________

Igor ZAHARIA, director al

Agenției Navale a Republicii Moldova

 26 septembrie 2022

A N U N Ț

cu privire la condițiile de desfășurare a concursului

pentru ocuparea funcției publice vacante

în cadrul Agenției Navale a Republicii Moldova

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009,  Agenția Navală a Republicii Moldova anunță concursul pentru următoarea funcție vacantă:

Direcția siguranța navigației, dirijarea traficului și pilotarea

1. Inspector principal – 1 unitate

Informația necesară:

Denumirea autorității publice: Agenția Navală a Republicii Moldova

Sediul autorității: mun. Chișinău, șos. Hîncești, nr. 53, etajul 5

Direcția siguranța navigației, dirijarea traficului și pilotarea.

Funcția publică – Inspector principal

Regimul de muncă:

                            – munca în schimburi cu durata de 12 ore (inclusiv schimburi pe timp de noapte);

                            – durata timpului de odihnă între schimburi – 36 ore;

                            – program săptămânal: Luni – Duminică.

Scopul general al funcției: Asigurarea respectării cerințelor de siguranță a navigației în porturile Republicii Moldova prin executarea formalităților de intrare/ieșire în/din port, supravegherea siguranței navigației si respectării ordinii in Complexul portuar Giurgiulești și dirijarea circulației navelor în porturile RM.

Sarcinile de bază: 

1.    Executarea formalităților de intrare/ieșire în porturile RM a navelor ce arborează pavilionul RM și pavilioanele altor state. Supravegherea in regim continuu a siguranței navigației si respectării ordinii in Complexul portuar Giurgiulești.

2.    Dirijarea circulației navelor în porturile RM.

3.    Asigurarea interacțiunii cu serviciile costiere conexe în situații de rutină și excepționale.

Condițiile de bază pentru ocuparea funcției publice vacante în cadrul Agenției Navale a Republicii Moldova:

a) deține cetățenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exercițiu;

d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sunt stabilite cerințe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă – superioare, de licență în domeniul transportului naval, tehnice, economice, juridice.;

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) al Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

j) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;

k) domiciliat în una din localitățile limitrofe cu Complexul portuar Giurgiulești.

l) regimul de muncă: L. – D. 12/36

Experiență:

– cel puțin 2 de ani experiență profesională în domeniul transportului naval maritim sau fluvial sau domenii conexe;

– experiența în serviciul public constituie un avantaj.

Cunoștințe:

 • Cunoștințe practice și teoretice despre nave și exploatarea acestora, obținute prin programe de pregătire profesională, precum și despre prevederile legislației naționale și convențiile internaționale din domeniu;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul transportului naval;
 • Cunoaşterea practicilor naţionale şi internaţionale în domeniu;
 • Cunoașterea limbii de stat, cunoașterea limbii engleze nivel B1 minim;
 • Cunoașterea altor limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
 • Cunoştinţe de operare la calculator  Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități: de lucru cu informația, analiză și sinteză, elaborare de  acte normative, soluționare a problemelor de complexitate înaltă, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, de exercitare autonomă a sarcinilor de serviciu.

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, respectarea interesului public, desfășurarea activităților în mod etic, liber de manifestări de corupție, respect pentru drepturile omului, nediscriminare și egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; inițiativă; perseverență; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru concurs la funcția din cadrul Direcției siguranța navigației, dirijarea traficului și pilotarea:

Acte normative în domeniul administrației publice:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 599/1999 pentru aprobarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 176/2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 • Legea RM nr.185/2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988;
 • Legea RM nr.189/2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave, adoptată la Londra la 2 noiembrie 1973, şi la Protocolul la ea (MARPOL 73/78), adoptat la Londra la 17 februarie 1978;
 • Legea RM nr.186/2005 cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra răspunderii civile pentru daunele provocate prin poluarea cu hidrocarburi (CLC 92), adoptată la Londra la 27 noiembrie 1992;
 • Legea RM nr.187/2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra liniilor de încărcare, adoptată la Londra la 5 aprilie 1966, şi la Protocolul la ea (LL 66), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988;
 • Legea RM nr.188/2005 cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra măsurii tonajului navelor (TONNAGE 69), adoptată la Londra la 23 iunie 1969;
 • Legea RM nr.190/2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW 78), adoptată la Londra la 7 iulie 1978, şi la Codul de pregătire, brevetare/atestare a personalului navigant şi efectuare a serviciului de cart (STCW Code), adoptat la Londra la 7 iulie 1995;
 • Legea RM nr.191/2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind Regulile internaţionale pentru prevenirea abordajelor pe mare (COLREG 72), adoptată la Londra la 20 octombrie 1972;
 • Legea RM nr.395/2006 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării şi la Acordul referitor la aplicarea părţii a XI-a a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării;
 • Legea RM nr.31/2006 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.185 (revizuită) privind actele de identitate a personalului navigant;
 • Hotărârea Parlamentului nr. 1431/1997 pentru ratificarea Acordului european privind principalele căi navale interne de importanță internațională;
 • Hotărârea Parlamentului nr. 86/1998 pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția despre regimul navigației pe Dunăre;
 • HG 76/2020 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind punerea în aplicare a prevederilor Codului internațional de management pentru siguranța exploatării navelor și pentru prevenirea poluării (Codul ISM);
 • HG nr. 955/2006 cu privire la implementarea Codului internaţional pentru securitatea navei şi a facilităţii portuare (ISPS Code) şi a Rezoluţiei Organizaţiei Maritime Internaţionale A.959 (23) Forma Registrului de înregistrare continuă a istoriei navei şi îndrumarul de ţinere a acestuia;
 • Hotărârea Guvernului nr. 706/2018 cu privire la crearea Agenției Navale a Republicii Moldova;
 • Hotărârea Guvernului nr. 837/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Agenției Navale;
 • Hotărârea Guvernului nr. 413/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea Sistemului de informare și monitorizare a traficului navelor maritime;
 • Hotărârea Guvernului nr. 733/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea unor cerinţe referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă;
 • Ordinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr. 67 din 26.04.2022 Cu privire la aprobarea Cerințelor minime pentru escală în porturile și cheiurile din Republica Moldova și Formularelor de notificare a sosirii și plecării din port/chei, a listei de echipaj, a listei de pasageri;
 • Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. OMADRM84/90/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de coordonare a efectuării și supravegherii lucrărilor de menținere a șenalului navigabil intern al Republicii Moldova;
 • Ordinul Agenției Navale nr. OAN30/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului de pilotaj;
 • Ordinul Agenției Navale nr. OAN13/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului Căpitanului portului comercial maritim/fluvial.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail „Dosarul de concurs”, care va include:

 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • documente ce atestă experiența de muncă;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului, în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este – 13 octombrie 2022, ora 17-00.

Adresa poştală a ANRM: MD-2028, mun. Chişinău, șos. Hîncești, 53, etajul 5, bir. 511,

Persoana de contact: Școlnîi Angela, telefon: (022) 731396, e-mail: info@narm.md

Informaţia despre data şi ora probei scrise şi a interviului va fi plasată pe pagina web a Agenției Navale a Republicii Moldova www.narm.md, precum şi va fi adusă la cunoştinţa fiecărui candidat admis la proba scrisă sau la interviu prin telefon sau mesaj electronic.

Comisia de concurs își rezervă dreptul de a respinge candidații care atestă lipsa reputației ireproșabile, precum și a altor condiții.