Home » Anunț concurs Inspector Principal -DSNDTP 30.09.20

Anunț concurs Inspector Principal -DSNDTP 30.09.20

APROB:

Vadim PAVALACHI, director-adjunct al

Agenției Navale a Republicii Moldova

30 septembrie 2020

A N U N Ț

Cu privire la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante

din cadrul Direcției siguranța navigației, dirijarea traficului și pilotarea

a Agenției Navale a Republicii Moldova

      În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (10) din Legea nr. 599 din 30.09.1999 pentru aprobarea Codului navigației maritime comerciale a Republicii Moldova şi ale Regulamentului intern cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante, Autoritatea administrativă „Agenţia Navală a Republicii Moldova” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante:

 1. Inspector principal (1 funcție vacantă)

în cadrul Direcției siguranța navigației, dirijarea traficului și pilotarea

Scopul general al funcţiei Inspector principal:

Să asigure respectrea cerințelor de securitate și siguranță a navigației în porturile și pe căile fluviale interne ale Republicii Moldova prin asigurarea navigației securizate a navelor, prevenirii accidentelor navale și a protecției mediului acvatic în sectoarele de pilotaj maritim și fluvial.

Sarcinile de bază: 

 1. Pilotarea navelor în condiții de siguranță și securitate în sectoarele de pilotaj maritim și fluvial ale RM. Elaborarea și comunicarea către căpitanul navei pilotate a recomandărilor în vederea evaluării condițiilor de navigație, conducerii navei, ancorării sau intrării/ieșirii navei în/din port, efectuării acțiunilor de acostare.
 2. Realizarea observărilor radiolocaționale și vizuale în vederea elaborării recomandărilor pentru prevenirea coliziunii navelor în acvatoriul Complexului portuar Giurgiulești, pe căile de acces și pe căile navigabile interne. Controlul și informarea căpitanului navei pilotate privind conformitatea amplasării semnelor de navigație cu schema aprobată,  starea și funcționalitatea acestora
 3. Schimbul de informații și coordonarea cu căpitanul navei pilotate a ordinii de antrenare a remorcherelor în pilotarea navei pe sectoarele dificile pe căile navigabile interne și căile de acces în port și la acostare cu legare la chei.
 4. Elaborarea și comunicarea către căpitanul navei pilotate a recomandărilor privind ancorarea sau legarea la geamandură a navei  și plecarea de la ancoră sau dezlegarea de la geamandură în siguranță, privind acostarea/plecarea navei la/de la chei sau la/de la instalația de transbordare.
 5. Informarea căpitanului portului maritim și autorităților de supraveghere și control a securității și siguranței navigației pe căile navigabile interne privind încălcările și neconformitățile  depistate în sectoarele de pilotare.

Calificări profesionale:

 • Calificările profesionale necesare pentru realizarea funcției de inspector, obținute de la o instituție de învățământ maritim sau de navigație;
 • Deținerea brevetului valid de căpitan grupă III nave de navigație interioară este obligatorie.
 • Acreditare ca pilot, obținută în cadrul unui program oficial de pregătire profesională;
 • Experiența cel puțin 5 de ani experiență profesională în domeniul transportului naval maritim sau fluvial ;  

Cunoştinţe:

 • Cunoștințe practice și teoretice despre nave și exploatarea acestora, obținute prin programe de pregătire profesională, precum și despre prevederile legislației naționale și convențiile internaționale din domeniu;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul transportului naval;
 • Cunoaşterea practicilor naţionale şi internaţionale în domeniu;
 • Cunoașterea limbii de stat, cunoașterea  unei limbi oficiale a Comisiei Dunării (franceza, rusa, germana), cunoașterea limbii engleze la nivel B1.
 • Cunoştinţe de operare la calculator  Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi:

 • De comunicare, de soluționare a problemelor operaționale în domeniul de competență, de lucru cu informaţia, de planificare, de organizare, de luare a deciziilor, de analiză şi sinteză, de elaborare a documentelor, de argumentare, de prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente:

 • respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.133 cu privire la declararea averii şi intereselor personale;
 •  Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”

Bibliografie de specialitate:

 1. Legea pentru aprobarea Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova nr. 599-XIV  din  30.09.1999;
 2. Legea RM nr.185 din 28.07.2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988;
 3. Legea RM nr.189 din 28.07.2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave, adoptată la Londra la 2 noiembrie 1973, şi la Protocolul la ea (MARPOL 73/78), adoptat la Londra la 17 februarie 1978;
 4. Legea RM nr.186 din 28.07.2005 cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra răspunderii civile pentru daunele provocate prin poluarea cu hidrocarburi (CLC 92), adoptată la Londra la 27 noiembrie 1992;
 5. Legea RM nr.187 din 28.07.2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra liniilor de încărcare, adoptată la Londra la 5 aprilie 1966, şi la Protocolul la ea (LL 66), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988;
 6. Legea RM nr.188 din 28.07.2005 cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra măsurii tonajului navelor (TONNAGE 69), adoptată la Londra la 23 iunie 1969;
 7. Legea RM nr.190 din 28.07.2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW 78), adoptată la Londra la 7 iulie 1978, şi la Codul de pregătire, brevetare/atestare a personalului navigant şi efectuare a serviciului de cart (STCW Code), adoptat la Londra la 7 iulie 1995;
 8. Legea RM nr.191 din 28.07.2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind Regulile internaţionale pentru prevenirea abordajelor pe mare (COLREG 72), adoptată la Londra la 20 octombrie 1972 ;
 9. Legea RM nr.395 din 14.12.2006 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării şi la Acordul referitor la aplicarea părţii a XI-a a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării;
 10. HG 76/2020 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind punerea în aplicare a prevederilor Codului internațional de management pentru siguranța exploatării navelor și pentru prevenirea poluării (Codul ISM)
 11. HP nr.86 din 10.07.1998 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia despre regimul de navigaţie pe Dunăre;
 12. Decretul Preşedintelui RM nr.1962 din 26.11.2008 pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Convenţiei (revizuite) privind regimul navigaţiei pe Dunăre din 18 august 1948 şi a proiectului Protocolului de amendare a Convenţiei;
 13. Hotărîrea Parlamentului RM nr.1431 din 24.12.1997 pentru ratificarea Acordului European privind principalele căi navale interne de importanţă internaţională;
 14. Legea RM nr.176 din 12.07.2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova.

Tip de angajare:

Pe perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Persoanele interesate pot depune Dosarul de concurs la adresa: 

mun. Chişinău, str. Șoseaua Hîncești, 53, et. 5, bir. 508.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate:  Da; Certificat medical:  Da; Cazier juridic:  Da; Copia carnetului de muncă:  Da; Alte documente necesare:

 • formularul de participare la concurs (vezi varianta electronică: www.maradmoldova.md / functii-vacante/formular_participare_concurs.pdf click aici), completat şi semnat olograf;
 • copiile diplomelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • 2 foto 3 x 4;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 • certificat medical sau declarația pe propria răspundere.

* Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicității lor, sau

** Documentele originale vor fi scanate și prezentate prin poșta electronică.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Personal* sau prin e-mail**: info@narm.md

Telefon de contact: 0(22) 731-396, mun. Chişinău, str. Șoseaua Hîncești, 53, et. 5, bir. 508.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs  – 15.10.2020, ora 17.00 !!!