Главная » Пресс Центр » Anunț concurs Inspector principal-SÎNPNRSN 7.10.20

Anunț concurs Inspector principal-SÎNPNRSN 7.10.20

APROB:

Vadim PAVALACHI, director-adjunct al

Agenției Navale a Republicii Moldova

 07 octombrie 2020

A N U N Ț

Cu privire la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante

din cadrul Secției înmatriculări nave, personal navigant și Registrul de Stat al navelor

a Agenției Navale a Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (10) din Legea nr. 599 din 30.09.1999 pentru aprobarea Codului navigației maritime comerciale a Republicii Moldova şi ale Regulamentului intern cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante, Autoritatea administrativă „Agenţia Navală a Republicii Moldova” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante:

 1. Inspector principal (1 funcție vacantă)

în cadrul Secției înmatriculări nave, personal navigant și Registrul de Stat al navelor

Scopul general al funcţiei Inspector principal:

Să asigure respectarea de către persoanele fizice și juridice a cadrului normativ în domeniul înmatriculării şi evidenţei navelor tonaj mic și ambarcațiunilor în Catalogul Naval, prin realizarea proceselor tehnice de înregistrare, evidență, arhivare și păstrare a documentelor.

Sarcinile de bază: 

 1. Înregistrarea navelor tonaj mic și ambarcațiunilor în Catalogul Naval al RM.
 2. Ținerea registrelor și arhivei din cadrul secției.
 • Ținerea Catalogului Naval în versiunile manuală și electronică și monitorizarea corectitudinii și legalității înscrisurilor;
 • Introducerea și stocarea datelor în registrele electronice;
 • Formarea dosarelor navelor înregistrate;
 • Clasificarea și arhivarea documentelor și rapoartelor în format electronic și fizic;
 • Perfectarea extraselor, confirmărilor, duplicatelor în domeniul de competență;
 • Elaborarea și prezentarea rapoartelor statistice în domeniul de competență.
 • Examinarea documentelor prezentate de solicitanți.
 1. Alte funcții la indicația conducerii

Calificări profesionale:

 • Studii superioare, de licență sau echivalente, în domeniul drept, transporturi, administrare publică,  economie.
 • 1 an de experiență în domeniu, experiența în serviciul public constituie un avantaj.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul transportului naval;
 • Cunoaşterea practicilor naţionale şi internaţionale în domeniu;
 • Cunoștințe în domeniul juridic și al administrării de stat;
 • Cunoașterea limbii de stat, cunoașterea limbii engleze nivel B2;
 • Cunoașterea altor limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
 • Cunoştinţe de operare la calculator  Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi:

 • De comunicare, de soluționare a problemelor operaționale în domeniul de competență, de lucru cu informaţia, de planificare, de organizare, de luare a deciziilor, de analiză şi sinteză, de elaborare a documentelor, de argumentare, de prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente:

 • respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.133 cu privire la declararea averii şi intereselor personale;
 • Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.
 • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

Bibliografie de specialitate:

 1. Legea pentru aprobarea Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova nr. 599-XIV  din  30.09.1999;
 2. HG nr.855 din 30.07.2007 cu privire la aprobarea Regulilor de înregistrare a navelor maritime
 3. Hotărîrea Parlamentului RM nr.1431 din 24.12.1997 pentru ratificarea Acordului European privind principalele căi navale interne de importanţă internaţională;
 4. Legea RM nr.176 din 12.07.2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova.
 5. Legea RM nr. 1107 din 06.06.2002 pentru aprobarea Codului Civil al RM, Publicat : 22-06-2002 în Monitorul Oficial Nr. 82-86 art. 661; Republicat în Monitorul Oficial nr.66-75 din 01.03.2019 art.132.
 6. Legea RM nr. 71 din 22.03.2007 cu privire la registre.
 7. Legea 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.
 8. Ordinul ANRM nr. 48 – P din 21.07.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind înregistrarea ambarcațiunilor în Catalogul Naval al Republicii Moldova.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Persoanele interesate pot depune Dosarul de concurs la adresa: 

mun. Chişinău, str. Șoseaua Hîncești, 53, et. 5, bir. 508.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate:  Da; Certificat medical:  Da; Cazier juridic:  Da; Copia carnetului de muncă:  Da; Alte documente necesare:

 • formularul de participare la concurs (vezi varianta electronică: www.maradmoldova.md /functii-vacante/formular_participare_concurs.pdf click aici), completat şi semnat olograf;
 • copiile diplomelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • 2 foto 3 x 4;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 • certificat medical sau declarația pe propria răspundere.

* Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicității lor.

** Documentele originale vor fi scanate și prezentate prin poșta electronică.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Personal* sau prin e-mail**: info@narm.md

Telefon de contact: 0(22) 731-396, mun. Chişinău, str. Șoseaua Hîncești, 53, et. 5, bir. 508.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs  — 22.10.2020, ora 17.00 !!!