Главная » Anunț concurs Inspector Superior-DJRCSPCP 02.10.20

Anunț concurs Inspector Superior-DJRCSPCP 02.10.20

APROB:

Vadim PAVALACHI, director-adjunct al

Agenției Navale a Republicii Moldova

02 octombrie 2020

A N U N Ț

Cu privire la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante

din cadrul Direcției juridice, relații internaționale, control statului-port/statului-pavilion

a Agenției Navale a Republicii Moldova

      În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (10) din Legea nr. 599 din 30.09.1999 pentru aprobarea Codului navigației maritime comerciale a Republicii Moldova şi ale Regulamentului intern cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante, Autoritatea administrativă „Agenţia Navală a Republicii Moldova” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante:

 1. Inspector superior (1 funcție vacantă)

în cadrul Direcției juridice, relații internaționale,

controlul statului-port/statului-pavilion

Scopul general al funcţiei Inspector superior:

Să asigure examinarea conformității navelor care arborează pavilionul Republicii Moldova și a navelor care intră în porturile Republicii Moldova cu prevederile relevante ale legislației naționale, precum și cu cerințele, standardele și recomandările tratatelor din domeniu ale Organizației Maritime Internaționale.

Să asigure colaborarea cu organizațiile recunoscute de Guvernul Republicii Moldova, cu armatorii/proprietarii/managerii navelor în vederea asigurării implementării eficiente a standardelor internaționale și efectuarea investigațiilor, auditurilor sau inspecțiilor la necesitate.

Sarcinile de bază: 

 1. Realizarea misiunilor de inspecție și control ca Stat-Pavilion.
 2. Participarea la armonizarea actelor legislative/normative naționale la acquis-ul comunitar.
 3. Realizarea misiunilor de inspecție și control ca Stat-Port.

Calificări profesionale:

 • 1. calificările profesionale necesare pentru realizarea funcției de inspector, obținute de la o instituție de învățământ maritim sau de navigație, experiență în efectuarea serviciului pe mare ca ofițer brevetat, certificat de competență la nivel managerial, precum și să posede cunoștințe tehnice despre nave și exploatarea acestora; sau
 • 2. Grad științific ori titlu echivalent de la o instituție de învățământ superior într-un domeniu tehnic sau științific corespunzător, recunoscut de către Republica Moldova; sau
 • 3. Acreditare ca inspector, obținută în cadrul unui program oficial de pregătire profesională, asigurând același nivel de experiență și competență ca cel prevăzut la pct. 1 și 2 precum și experiența și pregătirea minimă conform cerințelor de mai jos.

Cerințe față de experiența și pregătirea minimă a inspectorilor statului de pavilion:

 •  1. Inspectorul superior calificat în conformitate cu pct. 1 (Calificări profesionale) trebuie să demonstreze efectuarea serviciului pe mare ca ofițer de punte sau ofițer mecanic pentru o perioadă de cel puțin trei ani.
 • 2. Inspectorul superior calificat în conformitate cu pct. 2 (Calificări profesionale) trebuie să demonstreze că a activat într-o funcție similară celei solicitate cel puțin trei ani.
 • 3. Inspectorul superior trebuie să posede cunoștințe practice și teoretice despre nave și exploatarea acestora, obținute prin programe de pregătire profesională, precum și despre prevederile legislației naționale și convențiile internaționale din domeniul maritim.

Cunoştinţe:

 • Cunoștințe practice și teoretice despre nave și exploatarea acestora, obținute prin programe de pregătire profesională, precum și despre prevederile legislației naționale și convențiile internaționale din domeniul maritim;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul transportului naval;
 • Cunoaşterea practicilor naţionale şi internaţionale în domeniu;
 • Cunoștințe în domeniul juridic și administrării de stat;
 • Cunoașterea limbii de stat, cunoașterea limbii engleze nivel B2;
 • Cunoașterea altor limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
 • Cunoştinţe de operare la calculator  Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi:

 • De comunicare, de soluționare a problemelor operaționale în domeniul de competență, de lucru cu informaţia, de planificare, de organizare, de luare a deciziilor, de analiză şi sinteză, de elaborare a documentelor, de argumentare, de prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente:

 • respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.133 cu privire la declararea averii şi intereselor personale;
 •  Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”

Bibliografie de specialitate:

 1. Legea pentru aprobarea Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova nr. 599-XIV  din  30.09.1999;
 2. Legea RM nr.185 din 28.07.2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988;
 3. Legea RM nr.189 din 28.07.2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave, adoptată la Londra la 2 noiembrie 1973, şi la Protocolul la ea (MARPOL 73/78), adoptat la Londra la 17 februarie 1978;
 4. Legea RM nr.186 din 28.07.2005 cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra răspunderii civile pentru daunele provocate prin poluarea cu hidrocarburi (CLC 92), adoptată la Londra la 27 noiembrie 1992;
 5. Legea RM nr.187 din 28.07.2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra liniilor de încărcare, adoptată la Londra la 5 aprilie 1966, şi la Protocolul la ea (LL 66), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988;
 6. Legea RM nr.188 din 28.07.2005 cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra măsurii tonajului navelor (TONNAGE 69), adoptată la Londra la 23 iunie 1969;
 7. Legea RM nr.190 din 28.07.2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW 78), adoptată la Londra la 7 iulie 1978, şi la Codul de pregătire, brevetare/atestare a personalului navigant şi efectuare a serviciului de cart (STCW Code), adoptat la Londra la 7 iulie 1995;
 8. Legea RM nr.191 din 28.07.2005  pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind Regulile internaţionale pentru prevenirea abordajelor pe mare (COLREG 72), adoptată la Londra la 20 octombrie 1972;
 9. Legea RM nr.395 din 14.12.2006 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării şi la Acordul referitor la aplicarea părţii a XI-a a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării;
 10. HG nr.855 din 30.07.2007 cu privire la aprobarea Regulilor de înregistrare a navelor maritime;
 11. HG nr. 76/2020 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind punerea în aplicare a prevederilor Codului internațional de management pentru siguranța exploatării navelor și pentru prevenirea poluării (Codul ISM);
 12. HG nr. 2/2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire  la normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control  al navelor de circulație maritimă și mixtă,  precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime și abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.1608/2003 cu privire la recunoașterea societăților internaționale de clasificare a navelor;
 13. HG nr. 414/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind respectarea obligațiilor statului de pavilion;
 14. HG nr.955 din 18.08.2006 cu privire la implementarea Codului internaţional pentru securitatea navei şi a facilităţii portuare (ISPS Code) şi a Rezoluţiei Organizaţiei Maritime Internaţionale A.959 (23) Forma Registrului de înregistrare continuă a istoriei navei şi îndrumarul de ţinere a acestuia;
 15. Legea RM nr.238 din 20.10.2005 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.92 privind cazarea la bordul navelor (revizuită);
 16. Legea RM nr.239 din 20.10.2005 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.133 privind cazarea echipajelor la bordul navei (dispoziţii complimentare);
 17. Legea RM nr.53 din 11.04.2001 despre acceptarea de către RM a Convenţiei cu privire la Organizaţia Internaţională Maritimă;
 18. Legea RM nr.31 din 23.02.2006 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.185 (revizuită) privind actele de identitate a personalului navigant;
 19. HP nr.86 din 10.07.1998 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia despre regimul de navigaţie pe Dunăre;
 20. Decretul Preşedintelui RM nr.1962 din 26.11.2008 pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Convenţiei (revizuite) privind regimul navigaţiei pe Dunăre din 18 august 1948 şi a proiectului Protocolului de amendare a Convenţiei;

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Persoanele interesate pot depune Dosarul de concurs la adresa: 

mun. Chişinău, str. Șoseaua Hîncești, 53, et. 5, bir. 508.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate:  Da; Certificat medical:  Da; Cazier juridic:  Da; Copia carnetului de muncă:  Da; Alte documente necesare:

 • formularul de participare la concurs (vezi varianta electronică: www.maradmoldova.md / functii-vacante/formular_participare_concurs.pdf click aici), completat şi semnat olograf;
 • copiile diplomelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • 2 foto 3 x 4;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 • certificat medical sau declarația pe propria răspundere.

* Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicității lor.

** Documentele originale vor fi scanate și prezentate prin poșta electronică.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Personal* sau prin e-mail**: info@narm.md

Telefon de contact: 0(22) 731-396, mun. Chişinău, str. Șoseaua Hîncești, 53, et. 5, bir. 508.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs  — 18.10.2020, ora 17.00 !!!